Inname openbare weg

Wat?

Een inname van het openbaar domein kan o.a. gebeuren in het kader van een verhuis, leveringen, verbouwingen of een werf waarbij je bijvoorbeeld stellingen, containers of een kraan plaatst.

Voor een dergelijke inname van rijbaan, voetpad, fietspad, parkeerstrook of berm heb je een vergunning nodig.

We raden je aan om eerst de uitleg hieronder even door te nemen. Als je al voldoende op de hoogte bent, kan je je aanvraag hier alvast indienen.

Wie moet de aanvraag indienen:

  • Als je enkel een plaats inneemt waar je normaal kan of mag parkeren, kan je als particulier zelf de aanvraag indienen. Dit is optie 1 bij de digitale aanvraag, namelijk: aanvraag inname openbaar domein. Bij een inname met verkeershinder moet je een signalisatieplan opmaken. De signalisatie is nodig om de tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie aan te duiden.

 

Wanneer indienen:

(Laattijdige aanvragen zullen geweigerd worden.)

  • Aanvragen zonder hinder (voetpad 1,5 m vrij of enkel inname van parkeerplaatsen):je dient de aanvraag minstens 3 werkdagen vóór de startdatum in.
  • Bij werken mét hinder: je dient de aanvraag minstens 10 werkdagen vóór de startdatum in.

    Bij een inname met verkeershinder moet je een signalisatieplan opmaken. De signalisatie is nodig om de tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie aan te duiden.

Aanvraagformulier:

Doe hier de digitale aanvraag voor het signaleren van werken en plaatsen van verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Zodra de aanvraag goedgekeurd is, zal je een betalingsuitnodiging ontvangen (indien van toepassing).

Opgelet

  • Aanvragen waarbij het afsluiten van de straat wordt gevraagd of die een grote impact hebben op het verkeer, dienen eerst ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepen. Na akkoord kan de toelating opgemaakt worden. De aanvrager dient eveneens de omwonenden schriftelijk in kennis te stellen van de voorziene hinder en duur van de werken.
  • Bij innames op gewestwegen wordt de aanvraag eveneens ter goedkeuring overgemaakt aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en dient er een retributie betaald te worden aan AWV als de inname meer dan 24u duurt.