Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad heeft in zijn midden twee algemene gemeenteraadscommissies ingericht die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden en het algemeen beleid van de gemeente te bespreken.

Zij brengen advies uit over de voorstellen welke hun door de raad, het college van burgemeester en schepenen of door een raadslid worden voorgelegd.

Iedere gemeenteraadscommissie is samengesteld uit maximum negen raadsleden, de voorzitter van de gemeenteraadscommissie inbegrepen.

Elke gemeenteraadscommissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een gemeenteraadscommissie.

De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, welk ook het getal der aanwezige leden is en kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in beginsel openbaar, behoudens in de uitzonderingsgevallen die van toepassing zijn op de gemeenteraad.

Deze commissies zijn: