Natuur

In onze gemeente vind je een aantal idyllische natuurgebieden terug, waar je kan relaxen en terug één worden met de natuur. Omgeven door de prachtige fauna en flora kan je er op pad trekken!

Bekijk hier de wandelkaart van de Getevallei !!

Hieronder vind je de nodige info en foto's over de kleurrijke fauna & flora!

 • De Grote Getedijk leidt je doorheen het Grote getebos en langsheen het natuurgebied Doysbroek.
 • Natuurgebieden vergen heel wat menselijke aandacht. Zowel van groot als klein kunnen op een leuke manier meehelpen!
 • Natuurgebied Viskot te Drieslinter, bloemrijke graslanden en soortenrijke poelen. Het Viskot in de vroege lente oogt wat schraal, maar later op het jaar ligt deze bloemenweide er prachtig bij. Dit als een gevolg van nulbemesting en een goed, ecologisch beheer.
 • De ochtendzon werpt een mystieke schijn over het beukenbos te Walsbergen... Hier huisvesten nog kleurrijke vogels zoals Boomklever en Bosuil. Het natuurgebied biedt de bezoeker rust en stilte, zeker in de vroege uurtjes als de vogels net aan het fluiten slaan. Op een ijzige morgend kan je in de natuurgebieden nog ree of vos waarnemen
 • De Ijzerwegroute doorheen Latebroeken te Neerlinter en Tienen leidt je doorheen een kleinschalig landbouwlandschap, langsheen uitgestrekte rietkragen, houtkanten en struwelen.
 • Ook wandel- en fietspaden vergen onderhoud, zoals de verkavelingswegen doorheen de Grote Getevallei.
 • In het begin van de lente kleuren vormen de mei- en sleedoornhagen witte bakens doorheen de Grote Getevallei.
 • De beemden van de Grote gete worden tijdens de lentemaanden maagdelijk wit gekleurd door de mooie haagkanten van mei- en sleedoorn. Hier krijgt de zeldzame Roodborsttapuit nog een kans...
 • Zowel jong als oud kunnen genieten van natuurgebieden. Het motto van Natuurpunt "Natuur voor Iedereen" komt erop neer dat iedereen welkom is in onze gebieden.
 • De dorpsbronnen te Orsmaal worden door de Gemeente Linter goed beschermd zodat geen vermestende stoffen of chemicaliën hierin terecht komen. Daardoor kan de Rivierdonderpad, een opmerkelijke maar zeer zeldzame vissoort, hier overleven.
 • Ochtendnevel legt een mysterieus laken over het Doysbroek en het oude jachthuisje. Hier vindt men nog rust, even weg van ons drukke leven.
 • De eerste stralen van de ochtendzon doen de vogels in de Grote getevallei ontwaken. Eventjes vergeet men de alledaagse sleur.
 • Het Grote Getebos, eigendom van de Provincie Vlaams-Brabant. Meer ruigere en grootschalige natuur krijgt hier opnieuw een kans zodat typische broedvogels, amfibieën en kleinere dieren hier terecht kunnen.
 • Blauwe knoop, een zeldzame plant van mesotrofe graslanden die standhoudt binnen enkele natuurgebieden of langsheen schrale, goed-beheerde bermen. In Linter vind je deze nog terug in Walsbergen.
 • Een goed beheerde poel bevat veel kikkers, salamanders en een rijk onderwaterleven!
 • Gevlekte orchis te Walsbergen, Melkwezer. Een zeldzame orchidee die men enkel nog aantreft in natuurgebieden.
 • Brede orchis te Walsbergen, Melkwezer. Een zeldzame orchidee van kwelgevoede graslanden die men enkel nog aantreft in natuurgebieden.
 • Libellen en waterjuffers volgen vaak grote waterlichamen als deze van voldoende hoge kwaliteit is. Hier Weidebeekjuffer, een zeldzame waterjuffer van stromende en vegetatierijke stromen.
 • De oeverzone van een soortenrijke poel is zeer structuurrijk en huisvest heel wat oeverplanten zoals de zeldzame Holpijp.
 • In natuurgebieden kunnen grote libellen zoals de Bloedrode heidelibel zich nog voortplanten.
 • Populierenbossen zijn monotone aanplanten en bieden weinig woongelegenheden voor dieren. Om die reden proberen natuurverenigingen inheemse soorten zoals knoestige eiken, grote elzen en essen of sierlijke iepen weer een kans te bieden.
 • Het kleinschalige landbouwlandschap Latebroeken in de winter... Prachtige verzichten die het behouden waard zijn.
 • In natuurgebieden krijgen allerlei kruiden de kans uit te groeien en hun nectar aan bloembezoekende insecten zoals bijen en hommels aan te bieden. Iets waarvoor geen plaats is in het intensief landbouwlandschap.
 • Kleurrijke graslanden zijn heden ten dage enkel nog terug te vinden in natuurgebieden. Voor kruiden is er geen plaats op intensief bewerkte gronden of vermeste graslanden.
 • Door het kappen van populieren verwerft het aloude valleilandschap opnieuw zijn oorspronkelijk, open karakter. Voor valleibossen is er wel een belangrijke plaats weggelegd. 
 • Schrale, arme hooilanden zijn zeer kleurrijk. Grote ratelaar kleurt de graslanden te Walsbergen tijdens de lente geel.
 • Ook het opvolgen van zeldzame soorten is belangrijk. Jong en oud vinden het leuk om deze zeldzaamheden van dichtbij te zien.
 • Beemden in de vallei van de Grote gete waren van oorsprong nat, zeker tijdens de winter. Als een gevolg van felle drainage is dit nog amper het geval.
 • De Wijngaardslak, een gegeerde delicatesse die zich thuisvoelt binnen natuurgebieden waar nog wat kalk dieper in de bodem zit.
 • Spinnen zoals de Viervlekwielwebspin dragen op een natuurlijke wijze bij tot het bestrijden van schadelijke insecten. Jammer is er geen plaats meer voor ruige overhoekjes of structuurrijke bermen langsheen intensief bewerkte akkers...
 • Een ongevaarlijke doch opmerkelijke spin die zich snel verbreidt doorheen Europa, de Tijgerspin.
 • Verdroging hypothekeert niet enkel de natuurwaarden, maar zorgt eveneens voor een achteruitgang van de algemene leefkwaliteit. Water is broodnodig voor het leven in een valleigebied
 • Een prachtig, bloemrijk grasland in de Grote getevallei. Dergelijke mooie, kleurrijke plekjes vind je enkel nog terug in natuurgebieden zoals het Doysbroek.
 • Ook natuurgebieden moeten worden onderhouden. Ook de instandhouding van cultuurhistorische waarden zoals knotbomen speelt een belangrijke rol bij het beheer.
 • Om ervoor te zorgen dat waardevolle poelen niet snel dichtgroeien en verlanden, is het noodzakelijk jaarlijks in te grijpen en het struweel terug te dringen.
 • Vochtige graslanden als overgang van een heldere, kwelgevoede waterpartij is de ideale standplaats voor Dotterbloem.
 • Iets ruigere natuur is zeer waardevol voor bloembezoekers zoals bijen en vlinders, maar biedt ook woongelegenheid aan heel wat zoogdieren zoals de Waterspitsmuis.
 • Een orchideeënrijk grasland zoals er vroeger meer te vinden waren in de Grote getevallei. Nu is dit jammer genoeg enkel beperkt tot de kleine stukjes natuur die nog overblijven.
 • Om recreatieve paden te onderhouden worden de haagkanten jaarlijks gesnoeid. Hiervoor is heel wat hulp nodig.
 • De Sikkelsprinkhaan, een 'klimaatsoort' die zich in een mum van tijd over Europa verspreidde als een gevolg van de opwarming van de onze aardbol.
 • Vegetatierijke poelen herbergen nog tal van belangrijke natuurwaarden. Ze zijn een klein paradijs voor amfibieën, libellen e.a. onderwaterleven.
 • Het Zuidelijke spitskopje, een algemene sprinkhaan die we aantreffen in vegetatierijke wegbermen. Je herkent hem aan zijn knisperend geluid.
 • Bloemenpracht met Echte koekoeksbloem in Doysbroek. Gerichte beheermaatregelen maakten van dit natuurgebied opnieuw een kleurrijke parel in de Grote getevallei.
 • Icarusblauwtje is een innemende helderblauwe verschijning typisch voor bloemrijke graslanden. Enkel in natuurgebieden vindt men nog dergelijke kleurenpracht.
 • De Ijzerwegroute kan er zeer mysterieus bijliggen wanneer 's morgens de mist het landschap bedekt. Echt genieten van sfeer en stilte kan hier nog.
 • Als compensatie voor de verkaveling Melkwezer werden een aantal poelen aangelegd. Jammer genoeg verslempen deze snel . Het is beter voor amfibiën e.a. onderwaterlevende fauna deze drie- à vijfjaarlijks te ruimen.

Tekst en foto's door Kevin Lambeets en Ronny Huybrechts. Met dank aan Natuurpunt Linter.