2de verblijf

Tweede verblijven worden op het grondgebied van de stad Landen en van de gemeente Hoegaarden geregistreerd. Een tweede verblijf is een private woon-of verblijfgelegenheid waar op 1 januari van het aanslagjaar geen persoon op gedomicilieerd is en dat wordt aangewend als tweede verblijf.

Voor een geregistreerd tweede verblijf in Landen en Hoegaarden is er belasting verschuldigd.

Hoegaarden

- reglement

Landen

Inventarisatie

aanmelding

Indien u een woning gebruikt als tweede verblijf, moet u deze aanmelden. U dient hiervoor het aangifteformulier 'registratie tweede verblijf' in te vullen, te ondertekenen en voorzien van de nodige bijlagen. De bijlagen bij het aangifteformulier zijn de indicaties van mogelijke onmiddellijke bewoning, zoals bijvoorbeeld facturen van verbruik van elektriciteit, gas, water,.. en/of eventuele huurovereenkomst. 

U zend deze documenten naar het college van burgemeester en schepenen t.a.v. de interlokale vereniging 'Beter Wonen aan de Gete', te 3400 Landen, Stationsstraat 29.

Controle

Na de ontvangst van het aangifteformulier en bijlagen wordt er een inpandig onderzoek uitgevoerd door de administratie. Er wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van minimaal comfort en de graad van afwerking. Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt. De burgemeester neemt een beslissing over de registratie van de woning als tweede verblijf en u wordt hiervan op de hoogte gebracht.

De weigering van toegang tot de woning resulteert in een weigering van registratie van de woning als tweede verblijf.

jaarlijkse actualisatie

De interlokale vereniging 'Beter Wonen aan de Gete' zendt aan de aangever van het tweede verblijf jaarlijks een ingevuld formulier 'registratie tweede verblijf'. De aangever dient dit vervolledigd en ondertekend en voorzien van de nodige bijlagen terug te bezorgen.

schrapping

Als de woning niet meer wordt aangewend als tweede verblijf, kan de woning geschrapt worden van het register.

De aangever moet aan de interlokale vereniging 'Beter Wonen aan de Gete' melden als de woning verkocht wordt of niet langer meer wordt aangewend als tweede verblijf. De aangever zendt hiervoor de nodige bewijsstukken, zoals een kopie van de notariële akte en / of het inschrijvingsbewijs van de bewoner(s).

Belasting

De stad Landen heft sinds 1 januari 2014 een belasting op tweede verblijven. Deze belasting werd in december 2019 herzien en aangepast. Om het verschil met de belasting op leegstand te verkleinen werd er een voorstel goedgekeurd om het tarief te verhogen van 500,00 EUR naar 750,00 EURO.
Het volledige recente belastingreglement kunt u hieronder raadplegen.

documenten

- Formulier registratie

- reglementen