schade aan land- en tuinbouwgewassen: melding

Wat?

U kunt een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente (t.a.v. de burgemeester) waarin uw grond gelegen is. Dat doet u het best schriftelijk. Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, …).

Voorwaarden:

Het is echter niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de getroffenen zelf, die vanaf heden binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds moeten indienen.

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Indien de geteisterde verkiest de aanvraag tot erkenning als ramp via een formulier in te dienen, dan kan hij hier het meldingsformulier downloaden. Hij kan het ingevulde formulier bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of op het adres van het Vlaams Rampenfonds, vermeld in het formulier.

De vraag tot erkenning ligt dus bij de geteisterden zelf vanaf heden.

De vaststelling van de schade aan teelten kan vastgesteld worden door de gemeentelijke schattingscommissie. De processen-verbaal van deze commissie moeten in het kader van de erkenning tot ramp echter niet langer overgemaakt worden aan het Vlaams Rampenfonds. Het kan wel dienen als bijlage om het bestaan en de omvang van de door de schadelijder geleden schade te staven in het kader van een persoonlijk vergoedingsdossier.