bevolkingsregisters: ambtshalve inschrijving

Wat?

Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister.

Voor wie?

Voor iedereen die niet spontaan zijn adreswijziging aangeeft, kan het college van burgemeester en schepenen, na vaststelling door een wijkagent, iemand ambtshalve inschrijven.