Nuttige inlichtingen

Uurregeling

Betreden en verlaten van de school

Beschikbare dranken

Klasagenda

Rapporten

Ouderavonden

Zwemmen

Activiteiten

Turnuitrusting

Afwezigheid wegens ziekte

Schoolverandering

Kinderopvang

Schoolverzekering

Bijdragenregeling

Leerlingenbegeleiding

1UURREGELING :

De lessen beginnen 's morgens om 8.40 uur en eindigen 's middags om 12.15 uur.

's Namiddags hervatten we om 13.30 uur en eindigen om 15.25 uur.

Terug naar boven

2.  BETREDEN EN VERLATEN VAN DE SCHOOL:

- Het betreden en verlaten van de school gebeurt  langs de KAREELOVENSTRAAT. De kinderen, die met de bus naar school komen, verlaten eerst de school.  Daarna de fietsers en laatst de voetgangers.

- De kinderen (ook de kleuters) dienen tijdig in de school aanwezig te zijn zodat de  lessen stipt kunnen aanvatten.  Alle kinderen blijven na schooltijd in de rij wachten en worden onder toezicht van de leerkrachten bij de ouders gebracht.

- Ouders, die hun kinderen zelf naar de school brengen, begeleiden hun kind tot op de speelplaats en verlaten onmiddellijk de speelplaats  zodat de leerkrachten hun bewakingsopdracht kunnen vervullen.

Belangrijke opmerking: Voor 8.15 uur gebeurt de opvang van de kinderen door de voor- en  naschoolse opvang. Vanaf 8.15 uur staan de kinderen onder toezicht van de leerkrachten.

Terug naar boven

3.  BESCHIKBARE DRANKEN:

- Koffie met of zonder melk: gratis (alleen tijdens de middag).

- Melk, chocolademelk en water:  € 0,35 

- Fruitsap en Fristi: € 0,45

Vanaf dinsdag 1 september 2020 nemen de kinderen van het lager onderwijs ineens 10 jetons. 

Dit geld wordt door de administratieve hulp opgehaald.

Voor de kleuterschool voorzien we een drankkaart (10 drankjes).

Het meebrengen van limonade en cola is verboden in onze school.

Gelieve brooddozen te voorzien van de naam en het leerjaar van het kind.

Terug naar boven

4.  KLASAGENDA:

Ieder kind in het L.O. krijgt een klasagenda.  Kijk regelmatig de klasagenda na.  De leerkracht schrijft er mededelingen in, les en werk staan erin vermeld. Ook u kan de agenda gebruiken om iets mee te delen. De agenda wordt wekelijks getekend door één van de ouders.  Zo wordt de agenda een uitstekend contactmiddel tussen school en gezin. In het K.O. wordt gebruik gemaakt van een heen- en weerschrift.

Sinds januari 2019 werken wij met een ouderplatform. Info en berichten worden via dit digitaal platform naar de ouders verstuurd.

Terug naar boven

5.  RAPPORTEN:

Het schoolrapport wordt viermaal per jaar meegegeven: 29 oktober (1 ste graad: 27 oktober), 17december, 11 maart (1 ste graad: 9 maart), en einde schooljaar. Daarnaast worden de gequoteerde werkjes van de leerlingen geregeld door de ouders ondertekend.

Terug naar boven

6.  OUDERAVONDEN:

- Kleuterschool:          

Infoavond Neerhespen: 7 september 2020 om 19.30 uur

Infoavond Melkwezer: 7 september 2020 om 19.30 uur

Infoavond Wommersom: 

1e kleuterklas A + B:  7 september 2020 om 20 uur

2e kleuterklas: 7 september 2020 om 19.30 uur

3e kleuterklas: 7 september 2020 om 19 uur

1e ouderavond:

1e kleuterklas, 2e kleuterklas en 3e kleuterklas Wommersom: dinsdag 10 november 2020; kleuterschool Neerhespen: dinsdag 10 november 2020; kleuterschool Melkwezer: dinsdag 10 november 2020

2e ouderavond:

1e kleuterklas, 2e kleuterklas en 3e kleuterklas Wommersom: dinsdag 9 maart 2021; kleuterschool Neerhespen: dinsdag 9 maart 2021; kleuterschool Melkwezer  : dinsdag 9 maart 2021

3e ouderavond:

1e kleuterklas, 2e kleuterklas en 3e kleuterklas Wommersom: dinsdag 15 juni 2021, kleuterschool Neerhespen: dinsdag 15 juni 2021; kleuterschool Melkwezer: dinsdag 15 juni 2021

- Lagere school:         

Infoavond 1e  leerjaar A en B: 3 september 2020 om 19.00 uur

Infoavond 2e  leerjaar A en B: 3 september 2020 om 19.00 uur

Infoavond 3e  leerjaar : 2 september 2020 om 19.00 uur

Infoavond 4e  leerjaar: 8 september 2020 om 19.00 uur

Infoavond 5e  leerjaar: 10september 2020 om 19.00 uur

Infoavond 6e  leerjaar: 10 september 2020 om 19.00 uur

Oudercontact bij rapport

Rapport 1: 27 oktober 2020 voor 1e graad, 29 oktober 2020 voor 2e en 3e graad.

Rapport 3: 9 maart 2021 voor 1e graad, 11 maart 2021 voor 2e en 3e graad.

Rapport 5: eind juni 2020.

Terug naar boven

7.  ZWEMMEN :

- Kleuterschool: watergewenning 3e kleuterklas.

- Lagere school: om de 14 dagen vanaf het 1e leerjaar (verplichte lessen!!).

Iedere zwembeurt kost  € 1,75.  Het totale bedrag wordt ineens geïnd en de zwembeurten worden op een lijst bijgehouden; dit om de betalingen te vergemakkelijken. Gratis zwemmen voor het 1e leerjaar.

Terug naar boven

8.  ACTIVITEITEN:

 • Eerste vergadering van de ouderraad: 
 • Scholenveldloop: 23 september 2020 op de terreinen van .........…
 • Pedagogische studiedag K.O. en L.O.: 30 september 2020
 • Pasta-avond: 10 oktober 2020 (onder voorbehoud)  
 • Schoolfotograaf: 20 oktober 2020
 • Grootouderfeest (kleuters): donderdag 29 oktober 2020
 • Sinterklaasfeest: 4 december 2020
 • Creavoormiddag: 16 december 2020
 • Pedagogische studiedag K.O. en L.O.: 25 januari 2021
 • Wintersportdag K.O.: 5 februari 2021
 • Wintersportdag L.O.: 5 februari 2021
 • Carnaval: 12 februari 2021
 • Lokale verlofdag: 12 maart 2021
 • Creavoormiddag: 31 maart 2021
 • Verkeersdag: 23 april 2021
 • Openklasdag/schoolfeest Melkwezer: 8 mei 2021
 • Schoolfeest Wommersom: 29 mei 2021
 • Infoavond 1ste leerjaar: 31 mei 2021
 • Zomersportdag K.O.: 4 juni 2021
 • Schoolreis K.O.: 7 juni 2021
 • Openklasdag/schoolfeest Neerhespen: 26 juni 2021
 • Doorschuifdag: 23 juni 2021
 • Zomersportdag L.O.: 24 juni 2021
 • Afscheidsreceptie 6e leerjaar: 30 juni 2021

Terug naar boven

9.  TURNUITRUSTING:

In onze school zorgen we voor een aangepaste turnuitrusting.

De kinderen  kopen een  blauwe turnbroek en witte T-shirt met schoolembleem in de school. 

De prijs varieert van € 14,60  tot € 16,70 naargelang de maat.

U zorgt zelf voor turnpantoffels en witte kousen.

Gelieve alles in de mate van het mogelijke te voorzien van naam en voornaam.

Terug naar boven

10.  AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE: 

Nieuwe wetgeving: zie bijgaande brief voor alle inlichtingen i.v.m. afwezigheden.

Als een kind niet naar school kan gaan, komt dat meestal omdat het ziek is. Is de ziekte van zeer korte duur (tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen), dan volstaat een      briefje van de ouders.  Dit kan slechts 4 keer per jaar.  Vanaf de 5 de keer is steeds een medisch attest vereist. Een doktersattest is vereist vanaf  4 opeenvolgende kalenderdagen. Afwezig zijn tijdens proefwerken kan alleen wegens ziekte en moet altijd verantwoord worden met een medisch attest.

Een bewijsstuk wordt ook verwacht voor andere afwezigheden zoals begrafenis, bijwonen van huwelijk van een naaste familielid... Bij ziekte van uw kind, kunt u met de leerkracht afspraken maken i.v.m. huiswerk, lessen en bijwerktaken (tijdens de middagpauze of na de schooluren). Bij langdurige ziekte wordt uw  kind zo vlug mogelijk bijgewerkt . Tijdelijk onderwijs aan huis (nu ook voor niet-leerplichtige leerlingen die: vijf jaar of ouder geworden zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar) wordt verstrekt als volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 • reeds meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval,
 • de ouders doen een schriftelijke aanvraag vergezeld van een medisch attest; uit dit attest blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen,
 • de afstand tussen de school en de verblijfplaats mag ten hoogste 10 km zijn.

Indien uw kind tijdens de speeltijd binnen moet blijven deelt u dit mee op een briefje of via de klasagenda.

Opmerking : De school geeft geen toelating voor vervroegde vakanties.  Deze afwezigheid wordt als onwettig beschouwd.

Terug naar boven

11  KINDEROPVANG:

In de school: Tel. 016/814650.

Verantwoordelijke : Mevr. BUTTIENS Elke.  Tel. 011/784410.

Voor- en naschoolse opvang: van 7 u. ’s morgens; 's avonds tot 18.30 uur.

- Woensdagnamiddag tot 18.30 uur.

- Op schoolvrije dagen en pedagogische studiedagen: vanaf 7 uur tot 18.30 uur.

Kinderclub UKKEPUK te Neerlinter: Tel. 011/784410.

- Woensdagnamiddag tot 18.30 uur.

- Vakantieperioden: vanaf 7 uur tot 18.30 uur.

Om alles naar wens te laten verlopen vragen wij u om de directie van de school of de verantwoordelijke voor de kinderopvang tijdig op de hoogte te brengen indien u opvang voor uw kind wenst. Betalingen gebeuren via domiciliering, te regelen via de verantwoordelijke van de kinderopvang.

Terug naar boven

13.  De SCHOOLVERZEKERING.

De leerlingen zijn tegen ongevallen verzekerd, op school, op weg naar school en naar huis, bij alle activiteiten die door de school worden georganiseerd. De verzekeringsmaatschappij ETHIAS betaalt het verschil tussen de onkosten (dokter, apotheker, ziekenhuis,...) en de terugbetaling door de mutualiteit.

Wat te doen bij een ongeval?

1. De directeur verwittigen en een formulier "Geneeskundig getuigschrift" afhalen.

2. Door de dokter het "Geneeskundig getuigschrift" laten invullen.

3. Het ingevulde formulier zo vlug mogelijk in de school bezorgen. Vergeet uw bankrekeningnummer niet te vermelden in de voorziene ruimte.

4. Alle onkosten betalen.

5. De verzekeringsmaatschappij neemt met u (via briefwisseling) contact op voor de verdere afhandeling.

Terug naar boven

14. Bijdrageregeling

Bij het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een raming van de onkosten voor het lopende schooljaar. Wij willen duidelijk stellen dat sommige bijdragen verplicht zijn zoals aankoop turnpak, toegangsprijs zwembad, toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen … (zie schoolreglement) en sommige zijn vrijblijvend zoals abonnementen voor tijdschriften, dranken, steunacties … Sommige uitstappen gebeuren ook met de steun van de school en het oudercomité zoals  museumbezoeken, schoolreizen, openluchtklassen ….

Terug naar boven

15.  Leerlingenbegeleiding.

Onze kinderen worden begeleid  door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) te Tienen.

Contactadres:   Veldbornstraat 18, 3300 TIENEN 016/81.31.05

Deze begeleiding gebeurt op vraag van de ouders of van de school. 

Door observatie, onderzoek en in overleg met ouders, directie en zorgcoördinator trachten we een oplossing te vinden voor een probleem. Onderzoeken en raadplegingen zijn steeds kosteloos.  Indien u deze begeleiding echter niet wenst, neemt u contact op met de school of CLB.-directie. 

Terug naar boven