Stedenbouwkundige inlichtingen

Dit attest geeft de bestemming van het perceel in kwestie aan volgens het gewestplan. Het bepaalt of het perceel gelegen is binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg, een ruimtelijke uitvoeringsplan en of het eventueel in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling ligt, of er milieuvergunningen van toepassing zijn, ...

Deze inlichtingen geven meer zekerheid wanneer het niet duidelijk is waar de grenslijn ligt tussen 2 bestemmingsgebieden : bijvoorbeeld tussen agrarisch gebied en woongebied.
Het vermeldt ook of het onroerend goed in aanmerking komt voor onteigening en, zo ja, de onteigenende instantie en de datum van het besluit van goedkeuring van die onteigening.

Het gewestplan inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening is gratis.

Wenst u officiële stedenbouwkundige inlichtingen te bekomen, dan betaalt u hiervoor € 100.

Hoe?

Stedenbouwkundige inlichtingen kunt u :

·         schriftelijk aanvragen al dan niet aangetekend

·         per e-mail aanvragen via omgevingsloket@linter.be

Het gemeentebestuur levert deze inlichtingen binnen drie weken na datum van ontvangst af.