Openbaar onderzoek (milieu)

Onderzoek van ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2016 -2021

Op 9 juli 2014 start het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. De terinzagelegging zal volledig digitaal verlopen. Op deze website zullen alle documenten kunnen geraadpleegd worden. Via een digitaal inspraakformulier zult u op een eenvoudige manier een reactie kunnen indienen

Openbaar onderzoek windmolenpark

Gemeente Linter

Inrichting van klasse I

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag

Voor de exploitatie van een milieuvergunning

Van een inrichting van klasse I

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Green Energy Dynamics 2 BVBA wonende Herestraat nr.3A te 3000 Leuven, een aanvraag is ingediend voor een inrichting op het perceel gelegen ten noorden van de N3, tussen Wommersom en Orsmaal in de gemeente Linter, kadastraal bekend : afdeling 3 sectie: A nummer(s): 25/A, 101/A, 364/A en 423/A en afd. 7 sectie: D nummer(s): 142/A en 169/C

met als voorwerp :

een aanvraag voor de exploitatie van een nieuwe inrichting.

Voor de volgende rubrieken:

Rubriek: 12.2.2° (transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1000 kVA):

            Hoeveelheden: 16500 kVA

Rubriek: 20.1.6.1°c): (industriële inrichtingen die behoren tot de volgende categorieën, vallend onder de toepassing van de Eu-richtlijn 84/360/EEG van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van door industriële inrichtingen veroorzaakte luchtverontreiniging (de in deze rubriek genoemde drempels hebben betrekking op de productiecapaciteit)  Energie-industrie (zie ook rubriek 6)/ 1° met een elektrisch vermogen van :/c meer dan 5000 kW) Windpark met 6 windturbines) (Windpark met 6 windturbines).

            Hoeveelheden: 15000 kW

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 12/09/2014 tot 12/10/2014 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur.

Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen van Linter, Helen-Bosstraat 43 te 3350 Linter gericht worden en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er is een infotentoonstelling met experten in het gemeentehuis van Linter, Helen-Bosstraat nr. 43 te 3350 Linter op vrijdag 26 september 2014 van 18u tot 21u.

Voor verdere vragen of bijkomende inlichtingen in verband met deze publicatie kan u terecht op de milieudienst  tel. 011/78.91.37 of  Email: luc.veldhaens@linter.be

De Secretaris wnd,                                                                             De Burgemeester,

Janssens Rina                                                                                    Wijnants Marc

Milieu

Helen Bosstraat 43
3350 Linter
tel. 011 78 91 37
fax 011 78 20 09
luc.veldhaens@linter.be